Тына Тол создерды Толеу создерге айналдыр. 1)мугалым былай деды:<<Амире Кашаубаев- казак халкынын талантты перзенты>>. 2)<<Мен саудан коркамын>>,-деды Омар 3)Айдар:<<Балалармен акылдасып корейык>>-деды